பொதுப்பள்ளி மாநில மேடை

பள்ளிக்கல்வி ஆணையரின் புதிய அறிவிப்பை ரத்து செய்ய வேண்டும்…பொதுப் பள்ளிக்கான மாநில மேடை வலியுறுத்தல்!

பள்ளிக்கல்வி ஆணையரின் புதிய அறிவிப்பை ரத்து செய்ய வேண்டும்…பொதுப் பள்ளிக்கான மாநில மேடை வலியுறுத்தல்!