மத்திய சுகாதாரத்துறை

இந்தியாவில் ஒமைக்ரான் பாதிப்பு 100 -ஐ தாண்டியது – அவசியமற்ற பயணத்தை தவிர்க்குமாறு ஒன்றியரசு அறிவுறுத்தல்

இந்தியாவில் ஒமைக்ரான் பாதிப்பு 100 -ஐ தாண்டியது – அவசியமற்ற பயணத்தை தவிர்க்குமாறு ஒன்றியரசு அறிவுறுத்தல்